REGULAMIN 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Beatę Kałuża prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BETIKA Sp. z o.o. ul. Srebrna 1, 41-907 Bytom, NIP 6263046557, REGON 52101808600000, KRS 0000947222, za pośrednictwem sklepu internetowego www.obrazowo.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Grafika – oznacza zdjęcia, ilustracje, obrazy i inne dzieła ilustracyjne lub graficzne, będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są dostarczane przez Fotolia LLC z siedzibą w Nowym Jorku (USA) w celu zamieszczenia ich na zamawianym przez Klienta Towarze.

5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są dostarczone przez Klienta w celu zamieszczenia ich na zamawianym Towarze.

8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

10. Sprzedawca – oznacza Beatę Kałuża prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BETIKA Sp. z o.o. ul. Srebrna 1, 41-907 Bytom, NIP 6263046557, REGON 52101808600000, KRS 0000947222; e-mail: [email protected], będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

11. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.obrazowo.pl.

12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem zdjęć zamieszczonych w celach prezentacji Towarów, logotypów i formularzy, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.  Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Licencja

1. Sprzedawca oświadcza, że została mu udzielona przez Fotolia LLC z siedzibą w Nowym Jorku (USA) niewyłączna, bezterminowa, ogólnoświatowa, niepodlegająca sublicencjonowaniu i nieprzekazywalna licencja na używanie, powielanie, zmianę lub pokazywanie Grafik, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.

2. Zgodnie z licencją, o której mowa powyżej, Sprzedawca nie może:

a) udzielać dalszych licencji, sprzedawać, przenosić, przekazywać lub starać się przekazać jakichkolwiek praw wynikających z umowy licencyjnej;

b) sprzedawać, licencjonować lub rozpowszechniać Grafiki lub wszelkich zmienionych Grafik niezależnie lub jako części internetowej bazy danych bądź innej bazy danych, lub wszelkich innych produktów pochodnych zawierających Grafiki w sposób umożliwiający stronie trzeciej wykorzystanie, pobranie, pozyskanie lub zdobycie dostępu do Grafiki jako niezależnego pliku;

c) dzielić się Grafiką z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem ani umieszczać Grafiki w Internecie w formacie umożliwiającym pobranie lub umieszczać Grafiki na elektronicznej tablicy informacyjnej;

d) pobierać lub przechowywać Grafiki na więcej niż jednym komputerze jednocześnie, za wyjątkiem sytuacji, w której Sprzedawca tworzy jedną kopię zapasową przechowywaną na nośniku innym niż jeden dozwolony komputer;

e) używać, powielać, rozpowszechniać, wykonywać, zmieniać lub pokazywać Grafiki (w szczególności niezależnie lub w połączeniu z innymi dziełami autorskimi) w sposób obsceniczny, nieprzyzwoity lub stanowiący pomówienie, oszczerstwo bądź inną formę zniesławienia;

f) usuwać wszelkich powiadomień o prawach autorskich lub prawach własności lub innych informacji, które mogą pojawić się na Grafice, być w nim osadzone lub być z nim związane w jego oryginalnej lub pobranej formie, przy czym podobne powiadomienia Sprzedawca musi umieścić również na dozwolonej kopii zapasowej Grafiki;

g) wkomponowywać Grafiki w logo, znak handlowy lub znak usługowy;

h) podejmować jakichkolwiek działań związanych z Grafiką, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

i) wykorzystywać Grafiki do celów edytorskich bez załączenia informacji o prawach autorskich, przy czym informacja o prawach autorskich nie jest potrzebna, jeżeli nie wymagają jej stosowne przepisy prawa w danej sytuacji oraz jeżeli zamieszczenie takiej informacji nie jest praktykowane w takiej konkretnej sytuacji;

j) podejmować jakichkolwiek kroków w związku z Grafiką, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu, a w szczególności autorskie prawa osobiste twórcy Grafiki oraz prawa wszelkich osób, które pojawiają się w Grafice, lub których własność pojawia się w Grafice;

k) podejmować jakichkolwiek kroków w związku z Grafiką, o których można zasadnie sądzić, iż sugerują, że twórca Grafiki lub pojawiające się w nim osoby bądź własność (jeżeli takie występują), popierają dowolne polityczne, gospodarcze czy inne zaangażowane ruchy lub partie;

l) wykorzystywać Grafiki w sposób stawiający pojawiającą się w nim osobę w złym świetle lub przedstawiający ją w sposób, którym może poczuć się urażona, co w szczególności obejmuje:

a. wykorzystanie Grafiki w materiałach pornograficznych;

b. reklamy tytoniu;

c. reklamy agencji towarzyskich lub podobnych miejsc, włączając usługi osób do towarzystwa lub podobne;

d. udzielanie poparcia politycznego;

e. wykorzystania zniesławiające lub zawierające inne nielegalne, obraźliwe lub niemoralne treści.

3. Sprzedawca może wyłącznie rozpowszechniać Grafikę jako część produktu handlowego, jeżeli:

a) Grafika została zmieniona na tyle, że jej zmieniona forma nie jest w poważnym stopniu podobna co do istoty do Grafiki oryginalnej i może być zakwalifikowana jako oryginalne dzieło autorskie lub;

b) główna wartość produktu handlowego nie wynika z samej Grafiki. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, zamieszczenie niezmienionej Grafiki na plakacie nie jest dozwolone, ponieważ główna wartość wynikałaby z samej Grafiki.

4. Sprzedawca nie jest uprawniony do używania, ujmowania lub włączania Grafiki w ramach szablonu elektronicznego lub aplikacji (takich jak szablony projektowania witryn internetowych lub prezentacji, albo szablony kartek z pozdrowieniami czy wizytówek).

5. Sprzedawca nie może spowodować lub dopuścić do sytuacji, w której jakakolwiek Grafika powielana jest w sumie więcej niż 500 tysięcy razy.

6. Klient dokonujący zakupu Towaru z zamieszczoną na nim Grafiką jest zobowiązany przestrzegać warunków umowy licencyjnej oraz stosować się do wszelkich ograniczeń licencji i użytkowania.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) płatność paypal

c) płatność Przelewy24

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania jednorazowego zamówienia, dowód sprzedaży obejmujący dostarczane Towary. Dowód sprzedaży dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie JPEG albo PDF. W celu otwarcia pliku PDF Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Nie dotyczy to obrazów i dekoracji z mchu chrobotka reniferowego, ponieważ jest to żywy mech i wszystkie produkty z jego dodatkiem są robione na indywidualne zamówienie.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Każdy produkt z dodatkiem mchu chrobotka reniferowego jest wykonywany ręcznie z jak największą starannością na indywidualne zamówienie. Produkty mogą się nieco różnić od zdjęć kolorystyką i wyglądem.

12. Mech chrobotek reniferowy jest żywy, dlatego należy zapewnić mu odpowiednie warunki, by jak najdłużej mógł zachowa swą miękkość.

§ 8 Reklamacja

1. BETIKA Sp. z o. o. zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar bez wad.

2. W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych w naszym sklepie internetowym BETIKA Sp. z o. o.  ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, regulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3. Okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia, w którym klient otrzymał dany produkt. W przypadku zakupu produktów z mchem chrobotkiem rękojmia wynosi jeden rok.

4. Klient w wyznaczonym czasie ma prawo zgłosić reklamację telefonicznie na nr tel. 731278888 bądź mailowo na adres [email protected] wraz ze zdjęciami.

5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia.

6. BETIKA Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku produktów oferowanych przez BETIKA Sp. z o.o. w sklepie internetowym kolory produktów mogą się nieznacznie różnić od oferowanych na stronie internetowej i nie podlegają reklamacji.

7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec BETIKA Sp. z o. o.. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, klient zobowiązuje się odesłać wadliwy produkt do 14 dni od zgłoszenia reklamacji na adres Artgeist Sp. z o. o. ul. Starogardzka 2a, 54-156 Wrocław

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 10 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.10.2016 r.

Przeglądaj tagi